top of page

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.tfpt.pl. Niniejszy Regulamin ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania usług określonych w § 3 ust. 1 poniżej za pośrednictwem innych stron internetowych administrowanych przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca poinformuje o stosowaniu innego regulaminu.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: a) Usługodawca – Tomasz Fiks, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TFPT- Tomasz Fiks, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Sanatoryjna 7/2, 58-250 Pieszyce, NIP:8821890766, REGON:363643691, adres e-mail: tom.fiks@gmail.com b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.tfpt.pl. c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy; d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby; e) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych, b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej, c) aktywne konto poczty e-mail.

2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie: a) w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail, b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.tfpt.pl. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu wskazany w §1 ust. 2 lit. a) lub pocztą na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).

 

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca oferuje następujące usługi: a) Opieka trenerska online, b) Programy treningowe, c) Plany żywieniowe, d) Trening personalny. e) Przygotowanie motoryczne sportowców (S&C) f) Trening personalny dla par i małych grup g) Szkolenia

2. Nabycie usługi a), d), e), f), g) przez Klienta wymaga kontaktu drogą mailową na adres tom.fiks@gmail.com celem sprawdzenia dostępności i uiszczenia płatności.W przypadku usług b) i c) wcześniejszy kontakt nie jest konieczny, a usługa jest zamawiana bezpośrednio przez stronę www.tfpt.pl

3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy tom.fiks@gmail.com lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszego regulaminu.

4. Plan dietetyczny i treningowy są przez Usługodawcę w usłudze a) opieka trenerska online układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowy). Usługa c) Plany żywieniowe nie są układane na podstawie informacji otrzymanej przez klienta (wywiadu żywieniowego). Wszystkie plany żywieniowe nie uwzgedniają potencjalnych problemów zdrowotnych, nietolerancji pokarmowych czy alergii, które mogą być przeciwskazaniem do ich stosownia za które odpowiadzialność ponosi Klient, a nie Usługodawca. Nie ma w nich opcji wegetariańskich i wegańskich.

5. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika. Klient zapoznał się z ryzykiem związanym z treningiem opisanym poniżej: Wyrażam zgodę na uczestnictwo w sesjach treningu, które polegać będą ale nie ograniczają się do treningu z obciążeniem, ćwiczeniach aerobowych i rozciągających. Zdaję sobie sprawę, że uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach wiąże się z ryzykiem kontuzji, a nawet śmierci. Zobowiązuję się dobrowolnie i świadomie do uczestnictwa w treningu z programu. Zwalniam trenera z jakiejkolwiek odpowiedzialności teraz i w przyszłości wliczając ale ograniczając się do kosztów leczenia, dolegliwości bólowych, które mogą mieć miejsce po zawale serca, złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, stłuczeniach, kontuzjach stawów, chorobach i innych dolegliwościach spowodowanych uczestnictwem albo pojawiających się po sesjach treningu.

4. Warunki nabywania usług

1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w formularz zamówienia, podając w nim następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, d) numer telefonu, - oraz dokonać zapłaty.

3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Cena nie zawiera podatku VAT, ponieważ Usługodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

4. Honorowane są następujące formy płatności:przelew tradycyjny – zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy podany przez Usługodawcę. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Klienta oraz rodzaj usługi. W przypadku usług Program Treningowy, Plan żywieniowy i produktów dostępnych w sekcji “Sklep” na stronie www.tfpt.pl płatność jest wymagana w momencie zamówienia jedną z opcji dostępną na stronie internetowej ( przelewem lub kartą kredytową ).

5. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

5.Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane: a) drogą mailową na adres tom.fiks@gmail.com, b) drogą pocztową na adres:TFPT-Tomasz Fiks ul. Sanatoryjna 7/2, 58-250 Pieszyce.

3. Klient w reklamacji powinien wskazać: a) swoje imię i nazwisko, b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia), c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

6. Informacje dla Konsumentów Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

7. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) zawartej w drodze aukcji publicznej; 8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

9. Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności zdjęcia, logotypy, nazwy własne, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa. Konsument oraz Klient nie będący Konsumentem nie może rozpowszechniać programów treningowych i planów żywieniowych opracowanego przez Usługodawcę. W wypadku udostępnienia programów treningowych, planów żywieniowych i innych informacji będących częścią usługi innej osobie bezpośrednio lub w internecie Konsument lub Klient zapłaci Usługodawcy karę umowną w kwocie 6.000 zł. Usługodawca poza karą umowną może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej rozpowszechnianiem programu przez Konsumenta lub Klienta.

10. Opłata za sesje treningowe, data ważności i odwoływanie sesji treningowych (treningów personalnych, treningów personalnych dla par i małych grup i treningów przygotowania motorycznego sportowców (S&C)

Opłata za cały pakiet sesji treningowych musi wpłynąć na wyznaczone przez Usługodawcę konto bankowe minimum 24 godziny przed ustaloną datą pierwszej sesji treningowej. Pakiet 20 treningów ma musi być wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia współpracy. Pakiet 10 treningów musi być wykorzystany do 4 miesięcy od rozpoczęcia współpracy. Treningi niewykorzystane nie podlegają reklamacji. Sesje treningowe należy odwołać minimum 24 godziny przed datą planownej sesji treningowej wiadomością tekstową lub telefonicznie. Sesje odwołane poniżej 24 godzin przed wyznaczoną datą będą będą obciążone standardową opłatą niezależnie od powodu odwołania sesji treningowej.

11. Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2019 r.

 

bottom of page